Om oss

Företaget RBT Service AB är ett gemen­samt och rikstäc­kan­de ser­vice­bo­lag för sina partners och deras kunder.

RBT Service AB är en vida­re­ut­veck­ling av Rolf Borgman Teknik AB som startade med sågser­vice 1981, och arbetade då mesta­dels med Kaltenbach klingsågar.

Efter hand har band­så­gen tagit en allt större del av mark­na­den och Rolf Borgman Teknik följde med i utveck­ling­en. I början av 90-talet hade Rolf Borgman Teknik AB flera maskin­hand­la­re som uppdragsgivare.

RBT Service AB bildades under år 2000 av Rolf Borgman Teknik AB, Västsvenska Maskin AB och Holms Maskin AB, för att uppnå en högre service nivå och en större till­gäng­lig­het och med reservdelar.

Vi har nu ett reserv­delsla­ger med dom flesta slit­de­lar som behövs, hemma på hyllan. Det som inte finns hemma kan vi få hem på ett dygn, tack vare goda kon­tak­ter med våra leverantörer.

RBT Service AB har för när­va­ran­de två stycken resande tekniker och en man på kontor och lager. Vid större montage får vi hjälp av respek­ti­ve maskinfabrik.

2022 i April har Smålandsstenars Mekaniska Verkstad SMV  köpt och över­ta­git RBTServiceAB. Det blir en för­stärkring med en Ny Stark Ägare.

 

Kunskap

Vi har över 35 års erfa­ren­het av att arbeta med hel­täc­kan­de service av band- och kling­så­gar för metall.

brett utbud

Vi har det mesta på hemma på lager. Allt annat ordnar vi oftast inom 24 timmar.

nöjda kunder

Oavsett om du är ny kund eller åter­kom­man­de kon­traktskund garan­te­rar vi ett bra resultat!

Leverantörer och partners

Västsvenska Maskin AB

Adress: Zakrisdalsv. 34 G,  653 42, Karlstad
Telefon: 054 — 56 76 30
Fax: 054 — 56 52 29
Hemsida: www.vsm.nu

Försäljning av Bonetti band­så­gar, Everising cir­kel­så­gar och bandsågar
Simec hårdme­tall­så­gar, FEHR lager­sy­stem CMA Machine tools Borrmaskiner.

SMV indu­stri­er köper RBT Service AB

SMV Industrier i Smålandsstenar, Sveriges ledande till­ver­ka­re av Excenterpressar och band­han­te­ring med en rikstäc­kan­de ser­vice­verk­sam­het på Pressar har under April köpt och över­ta­git RBT Service AB i Karlstad.

RBT Service är ett högspe­ci­a­li­se­rat företag som sedan 1981 har byggt upp en lång erfa­ren­het av olika märken och reserv­de­lar till band­så­gar för metall och kling­så­gar för metall.

Vi på SMV ser att RBT kom­plet­te­rar vårt erbju­dan­de och vi har många gemen­sam­ma kunder som vi nu kan ge ett ännu bättre ser­vice­er­bju­dan­de säger Magnus Torell – VD och ägare till SMV Industrier.

Rolf Borgman och Stefan Johansson som idag bedriver verk­sam­he­ten kommer fort­sät­ta att utveckla RBT och ta hand om befint­li­ga och nya kunder och vi kommer också söka ytter­li­ga­re ser­vice­tek­ni­ker under våren.

 Magnus Torell

VD SMV Industrier

Holm´s Machine Consulting AB

 

Adress: Loo Frishulan 293, 441 75, Sollebrun
Mobil: 070–88 71 400
E‑post: ulf.holm@holmsmachine.se

 

Verksamhet:
30 års erfa­ren­het av för­sälj­ning av verk­tygs­ma­ski­ner med spe­ci­la­tet från
Bonetti med kun­dan­pas­sa­de system.
Everising Cirkelsågar och Bandsågar
och från Simec hårdme­tall­så­gar samt från Bauer Borr och kun­dan­pas­sa­de system.
Helt nyc­kel­fär­di­ga leve­ran­ser med utbild­ning och montage. 100% leve­re­ran­ser! Även med begag­na­de maskinen & anlägg­ning­ar.
Många referenser.